Först måste du ta hänsyn till att trafikskyltar, paneler och skyltar är uppdelade i flera delar, som är följande

 • Varningsskyltar
 • Obligatoriska tecken
 • Förbudsskyltar
 • Polisen signalerar
 • Trafikljus
 • Skyltar och vägvisningsskyltar
 • Trafikprioritetsskyltar
 • Målade vägskyltar
 • Servicecenter styrelser
 • Järnvägsskyltar och signaler
 • Extra paneler

Varningsskyltar

Varningsskyltar placeras på ett avstånd av mellan 150 och 250 meter och i vissa fall är de direkt vid hörn, vid rondeller, trafiksignaler eller bostadsområden Varningsskyltar är i form av en gul triangel omgiven av en röd ram, och inuti den finns en svart symbol eller signal för att avgöra vilken typ av fara eller saken som du varnas för .

Förbudsskyltar

Förbudsskyltar har en cirkulär form och är placerade på vägarna eller för att hindra vissa fordon från att göra något, till exempel hindrar de fordon från att köra in på vägarna, förhindrar omkörningar eller anger hastigheten på vägen och som det är förbjudet att överskrida. Det finns också olika skyltar som kommer i en cirkulär form, till exempel förbudsskyltar, stopp eller stopp, samt fyrkantiga skyltar för att förhindra något, och detta förbud bestäms av ritningen som finns inuti cirkeln eller kvadraten. .

Obligatoriska tecken

Skyldighetsskyltar är ofta i form av en blå cirkel omgiven av en vit ram, med en pil eller pilar inuti, till exempel för att bestämma vägens rutt och tvinga föraren till en specifik rutt eller något. genom ritningen på cirkeln, och därför måste föraren hålla sig till den och inte bryta mot vad som finns innanför cirkeln eller Anvisningar som ska följas för att inte utsätta sig för böter eller indragning av sitt körkort Föraren ska träna och träna sig själv att följa lagarna, eftersom de vanligtvis är mer än rädsla för straff.

Polisen signalerar

Varje förare ska följa polisens anvisningar och när det finns poliser på vägen för vägledning ska ingen särskild skylt, signal, skylt eller lag hanteras, polisens anvisningar ska implementeras i sin helhet och de inkludera allt som poliserna kräver.
 Handläggningsordningen för trafiklagarna i Sverige är följande, och du måste förstå och memorera den väl:
 Man ska följa polisernas instruktioner, sedan kommer trafikljusen, sedan trafikskyltarna, sedan trafiklagarna.
 När det inte finns några poliser, handlar du enligt trafikljusen, och när det inte finns några poliser eller trafikljus på vägen, då hanterar du trafikskyltarna, och när det inte finns något av det jag nämnde, regeln att svära en ed tillämpas och svordomslagen kommer att förklaras på en annan sida i boken så att du får informationen på ett tydligt sätt Detaljerat och enkelt .

Trafikljus

Trafikljus placeras vid korsningar, korsningar eller övergångsställen. De är till för att reglera trafiken i alla riktningar. Föraren måste följa dem och inte hoppa över dem av någon anledning. Du måste tänka på att korsning av ett rött trafikljus är straffbart genom att dra in ditt körkort och utsätta dig själv i fara. Du är i föga avundsvärda problem eftersom du genom att göra det försätter dig själv, andra och fotgängare i en farlig situation som kan utsätta ditt liv och deras liv för fara eller dödsfall .

Vägledningsskyltar

Vägledande skyltar är de som är placerade på sidorna av vägarna och vid eller före trafikljus och korsningar. Du kan också hitta dem på sidovägar, motorvägar och motorvägar som hänger mitt på vägen eller på sidan av vägen, och även före avfarterna på motorvägarna. De är blå, vita eller gröna till färgen och guidar dig till regionerna eller städerna och anger namnen på regionerna och städerna. Eller servicecenter med pilar för att indikera vägens riktning .

Trafikprioritetsskyltar

Trafikprioritetsskyltar används också för att reglera trafiken, och en del av dem är placerade på sidovägar eller smala vägar och huvudvägar för att tydliggöra vem som har rätt att korsa först, och föraren måste följa dem för att förhindra eventuella problem, trafikolyckor, eller hinder för trafik och trängsel Varje skylt, vad den betyder och var den är placerad kommer också att förklaras i detta ämne. .

Målade skyltar på vägarna

Skyltarna som är målade på vägen är ofta vita för att förklara något, vägleda föraren till något, separera körfält på vägarna, eller förbjuda något. Det finns också skyltar som är gula/orange/orange, som också förklarar eller vägleder föraren till något, och föraren måste följa dem och inte bryta mot vad dessa tecken och linjer betyder eller indikerar, för att inte sätta sig i problem för att ha brutit mot lagarna, och de kommer att förklaras och stöds av bilder i ämnet. .

Ytterligare paneler

Ytterligare skyltar är skyltar som placeras på huvudskyltens pelare och under huvudskylten för att förtydliga något, till exempel skyltar som förbjuder parkering och stopp, under vilka du kan hitta tiderna, eller så kan du hitta ned- eller upppilar som visar dig var de är i kraft eller vad de gäller, eller förbjuder inträde på en väg, under vilken du kan hitta förbudstiderna eller Eventuella ytterligare anmärkningar om de grundläggande skyltarna, som kallas tilläggsskyltar, kommer att förklaras och exempel kommer också ges i ämnet. .

Informationsskyltar och tjänster

Skyltar och skyltar på centra eller platser som innehåller tjänster. Till exempel hittar du på gatan en skylt som visar dig var det finns en bensinstation, ett köpcentrum, en campingplats, en restaurang, ett hotell och många andra Jag kommer att lägga ett utdrag om dessa tecken och tecken inom ämnet så att du får största möjliga nytta. och möjlig information .

Järnvägsskyltar och signaler

Det finns många järnvägsskyltar och signaler, och varje signal eller skylt är olika från den andra, och skyltarna för att korsa eller passera en järnväg är också olika, och det finns något att varna för detta när man närmar sig en järnväg eller ett antal järnvägar, och du måste vara försiktig och titta noga innan du korsar järnvägen eller järnvägarna som vänder mot dig så att det inte kommer tåg och utsätter dig själv i stor fara. Här kommer jag att förklara allt som har med järnväg att göra .

 

Varningsskyltar

Alla godkända varningsskyltar i Sverige, med en enkel förklaring till varje skylt

Förbudsskyltar

Alla godkända förbudsskyltar i Sverige, med en enkel förklaring av varje skylt

Obligatoriska tecken

Alla obligatoriska skyltar godkända i Sverige, med en enkel förklaring av varje skylt

Polisen signalerar

Polisen signalerar godkänt i Sverige med en enkel förklaring

Trafikljus

Godkända trafikljus i Sverige, med en enkel förklaring av varje signal

Vägledningsskyltar

Alla godkända vägledningsskyltar i Sverige med en enkel förklaring

Ritade skyltar

Godkända målade vägskyltar i Sverige med en enkel förklaring av varje ritning

Ytterligare paneler

Kompletterande och tilläggsskyltar för trafikskyltar, med en enkel förklaring av varje skylt

Information och tjänster

Informationstavlor och godkända tjänster i Sverige med en enkel förklaring av varje panel

Järnvägsskyltar

Godkända järnvägsskyltar i Sverige med en enkel förklaring

Symbol tecken

Alla symboler godkända i Sverige med en enkel förklaring

Prioriterade tecken

Godkända prioriterade bidragsskyltar i Sverige med enkel förklaring

Fälttecken

Alla tecken på godkända fält i Sverige med en enkel förklaring

Instruktionsskyltar

Alla godkända instruktionsskyltar i Sverige med en enkel förklaring

Observatörssignaler

Skyltar och instruktioner för trafikledare i Sverige med en enkel förklaring